OGÓLNE WARUNKI
ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMATYCZNYCH
Do stosowania tylko w obrocie B2B

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Informatycznych, zwane dalej „OWŚUI” określają szczegółowe wzajemne zobowiązania Stron umów konserwacji systemu informatycznego, polegających w szczególności na pozostawaniu w gotowości i świadczenia usług wsparcia informatycznego w określonych okresach rozliczeniowych. Niniejszy wzorzec umowy został wprowadzony do stosowania dnia ….. oraz został zamieszczony na stronie internetowej Usługobiorcy www.wawnet.pl

Usługobiorcą i podmiotem wprowadzającym niniejszy wzorzec jest Filip Mielniczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAMIEL z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Polna 1, 55-120 Oborniki Śląskie, posługujący się nr NIP nr 915-10415-56, REGON 932853110.

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszych OWŚUI użyte zostały poniższe pojęcia, rozumie się przez nie:

 1. Usługa Konserwacji, UK – oznacza czynność faktyczną polegającą na świadczeniu usługi informatycznej w danym Okresie Rozliczeniowym. Oznacza także usługę pozostawania w gotowości do świadczenia usługi informatycznej.

 2. Okres Rozliczeniowy, OR – oznacza okres ustalony przez Strony po jakim następuje podliczenie wszystkich usług informatycznych wyświadczonych na rzecz Usługodawcy.

 3. System Informatyczny, SI – połączony zespół sprzętu komputerowego Usługodawcy wraz z oprogramowaniem, usługami zewnętrznymi dostawców rozwiązań informatycznych, jak i urządzenia peryferyjne, niezbędne do przedsięwzięć wykonywanych przez Usługodawcę, bez względu na rozmiar skomplikowania.

 4. Awaria – prawidłowo zgłoszone zdarzenie powodujące obowiązek reakcji Usługobiorcy, a skutkujące wadliwym funkcjonowaniem SI. W przypadku wątpliwości poczytuje się, że nakład pracy przewidziany na usunięcie skutków awarii nie powinien przekraczać 4 h.

 5. Awaria Krytyczna – prawidłowo zgłoszone zdarzenie powodujące możliwość reakcji Usługobiorcy w przypadku jego podjęcia się przez Usługobiorcę, a skutkujące wadliwym funkcjonowaniem SI spowodowanym nadzwyczajnymi zdarzeniami wynikającymi ze zdarzeń zewnętrznych lub wewnętrznych a mogące skutkować trwała nieprzydatności SI. W przypadku wątpliwości poczytuje się, że nakład pracy przewidziany na usunięcie skutków Awarii Krytycznej przekracza 4 h.

 6. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót obejmujący przedział czasowy od 8:00 do 18:00.

 7. Usługobiorca – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub zakupu Produktu od Sprzedawcy,

 8. Usługobiorca - Filip Mielniczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAMIEL oraz jego personel informatyczny.

 9. Strony – Usługobiorca i Usługodawca.

 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

§ 2 Wzorzec Umowny

 1. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, niniejsze OWŚUI stanowią integralną część Umów Usług Informatycznych, zawieranych pomiędzy Stronami. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień OWS może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Usługobiorcy pod rygorem nieważności.

 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWŚUI, a postanowieniami Umowy Usług Informatycznych, zastosowanie mają postanowienia Umowy Usług Informatycznych.

 3. Informacje, ulotki, foldery, zawartość strony WWW, oraz korespondencja email Usługobiorcy ma charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 4. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w Cenniku, poprzez wprowadzenie nowych usług, wycofywanie usług, lub aktualizację ceny, przy czym zmiana ceny powinna być ekonomicznie uzasadniona i nie powinna odbywać się częściej niż dwa razy do roku. Ekonomiczne uzasadnienie dotyczy zwłaszcza zmiany cen materiałów, zmianę siły nabywczej pieniądza chociażby niewielką, wprowadzenie szkodliwego ustawodawstwa dotyczącego Usługobiorcy.

 5. Umowa zostaje zawarta w chwili podpisania Umowy Usług Informatycznych.

 6. Zmiany w OWŚUI dokonywane są w tej sposób, że w trakcie trwania stosunku zobowiązaniowego Usługobiorca przesyła poprzez Kanały Informacyjne nowe brzmienie OWŚUI z krótką informacją dotyczącą punktów jakie uległy zmianie oraz motywów wprowadzonej zmiany.

 7. Usługodawca może w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie wypowiedzieć u mowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 8. W przypadku braku wypowiedzenia zmiany są wprowadzone po upływie 14 dni od dnia wysłania ze skutkiem od początku następnego miesiąca kalendarzowego po upływie terminu 14 dniowego.

§ 3 Przedmiot Umowy

 1. Z chwilą zawarcia umowy Usługobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługę Konserwacji w okresie wskazanym w Umowie Usług Informatycznych.

 2. Strony wprowadzają OR w po którym następuje zsumowanie wszystkich usług w obowiązującym okresie i rozliczenie.

 3. Usługobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania audytów informatycznych, bądź wskazywania Problemów Krytycznych – czyli okoliczności jakie wedle jego najlepszej wiedzy mogą skutkować powstaniem Awarii Krytycznych w przyszłości.

 4. Usługobiorca może podjąć się dokonania audytu informatycznego bądź określenia Problemów Krytycznych za odrębnym wynagrodzeniem nieuwzględnionym w
  Cenniku.

 5. Wszelkie usługi dodatkowe wykonywane są na zasadach OWŚUI, chyba że umówiono się inaczej.

§ 4 Zgłaszanie Awarii

 1. Awarie zgłaszane są poprzez Kanały Informacji w Dni Robocze.

 2. Usługobiorca ma obowiązek potwierdzić przyjęcie zgłoszenia Awarii, a Usługodawca ma obowiązek upewnienia się, że zgłoszenie zostało przyjęte.

 3. Ustalenie dodatkowych osób uprawnionych do komunikacji odbywa się poprzez korespondencję email.

 4. Awarię uważa się za złożoną do Usługodawcy, w chwili, w której Usługodawca mógł się z nim zapoznać w sposób niebudzący wątpliwości w danym Dniu Roboczym.

 5. Po przyjęciu zgłoszenia Awarii oraz przystąpienia do jej realizacji, nie jest możliwe jakiekolwiek działanie powodujące anulowanie zgłoszenia ze skutkiem wpływającym na pomniejszenie wynagrodzenia Usługobiorcy.

§ 5 Usunięcie Awarii

 1. Usługobiorca ma obowiązek zareagować na prawidłowo zgłoszoną Awarię w czasie właściwym.

 2. Reakcja w czasie właściwym na zgłoszoną awarię to kontakt z Usługodawcą, wstępne rozpoznanie problemu oraz przygotowanie rekomendacji na usuniecie skutków awarii.

 3. Zgłoszenia Awarii po godz. 17:00 podlegają przyjęciu i reakcji w kolejnym dniu roboczym.

 4. Usuniecie Awarii polega na zastosowaniu takich środków technicznych, a by przywrócić ciągłość funkcjonowania SI.

 5. Czas reakcji wynosi dla Awarii 2h od momentu przyjęcia, a czas usunięcia nie powinien przekraczać 2h.

 6. Poprzez Kanały Komunikacji Usługobiorca może zlecać dodatkowe czynności polegające na modernizacji lub ulepszeniu SI, które nie następuje w wyniku Awarii. Czas realizacji ustalany jest indywidualnie poprzez Kanały Komunikacji.

 7. Usługobiorca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu umownego na usuniecie skutków Awarii bądź realizacji zlecenia nie więcej niż o 2h godziny w przypadku awarii oraz Dzień Roboczy w przypadku zlecenia. Taka zmiana nie może nastąpić częściej niż raz na kwartał.

 8. W przypadku wątpliwości w zakresie nakładu pracy, bądź rozróżnienia pomiędzy Awarią Krytyczną bądź Awarią Usługodawca ma prawo na własny koszt dokonać sprawdzenia nakładu i ilości niezbędnych prac poprzez skorzystanie z biegłego z dziedziny ergonomii pracy i informatyki.

§ 6 Płatności

 1. Płatność za usługi informatyczne odbywa się w ten sposób, że w dniu kolejnym po zakończeniu OR Usługobiorca sumuje usługi dokonane w tym okresie i wystawia fakturę przelewową VAT.

 2. Faktura płatna jest w ciągu 14 dni od dnia wystawienia i przesłania poprzez dostępne Kanały Komunikacyjne.

 3. Zlecenia wykraczające ponad usługę konserwacji płatne są na warunkach określonych odrębnie.

 4. Usługodawca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 5. Za opóźnienia w płatności Usługobiorca będzie upoważniony do naliczania odsetek w wysokości maksymalnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 6. Usługobiorca jest uprawniony do zaliczenia płatności na poczet wybranego przez siebie długu, odrębne dyspozycje Usługodawcy są bezskuteczne.

§ 7 Reklamacje

 1. Wadliwe wykonanie usług, a zwłaszcza wykonanie po terminie podlega reklamacji.

 2. Zgłoszenie reklamacji następuje w zwykłej formie pisemnej bądź elektronicznej za pomocą Kanałów Komunikacyjnych.

 3. Usługobiorca rozpatruje reklamację w terminie 3 Dni Roboczych.

 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wynagrodzenie za daną usługę nie należy się i podlega odliczeniu w danym OR co konsumuje wszelkie szkody jakie mogą powstać w majątku Usługodawcy.

 5. Usługobiorca jest odpowiedzialny bez ograniczeń za świadome i zawinione działania zmierzajże do wyrządzenia szkody lub rażące niedbalstwo.

 6. Jeżeli zdaniem Usługobiorcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy, także tej określonej w § 5 ust. 8, Usługobiorca rozpatrzy reklamację po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

 7. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym, w szczególności kosztami ekspertyzy, ponosi w całości Usługodawca.

 8. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Usługodawcy z obowiązku zapłaty ceny za wykonane usługi.

§ 8 Forma Umowy i Klauzula Komunikacji

 1. Adresy podane w Umowie Usług Informatycznych oraz dane podane w części dotyczącej Kanałów Komunikacji są aktualnymi sposobami komunikacji. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia oraz korespondencja może być dokonywana na wskazane adresy.

 2. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować drugą stronę o zmianie wszelkich danych wskazanych w niniejszej Umowie, w szczególności: o zmianie nazwy, nazwiska, firmy, miejsca zamieszkania, siedziby, statusu prawnego, adresu do korespondencji, telefonów kontaktowych, adresów mailowych, Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), numeru REGON. Uchybienia Strony w powiadomieniu o zmianach obciążają Stronę uchybiającą, jako działającą w rygorach braku staranności.

 3. Korespondencja wysłana przez Nadawcę na ostatni znany kanał komunikacji Adresata jest uznana za doręczoną. Dowód przeciwny jest niedopuszczalny.

 4. Strony w odrębnej informacji email mogą podąć dodatkowe osoby mogące zgłaszać awarie oraz przyjmować takie zgłoszenia z wyłączeniem prawa do reprezentacji.

 5. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W tej formie następuje także zmiana treści Umowy Usług Informatycznych, za wyłączeniem OWŚUI, które zmieniają się na warunkach określonych w OWŚUI.

 6. Strony dopuszczają by wszelka korespondencja związana z wykonaniem umowy, czynności techniczne, a także jednostronne czynności prawne, zwłaszcza takie jak korespondencja windykacyjna, jak i oświadczenia w przedmiocie rozwiązania, odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy, następowała w formie komunikacji elektronicznej na wskazane w treści umowy adresy email. W tej formie mogą być też udzielane zlecenia dodatkowe.

 7. Strony wprowadzają klauzulę interpretacyjną polegająca na wyłączeniu interpretacji zachowania stron w sposób dorozumiany, czy w sposób per facta cocncludentia. Wszelkie zachowania o znaczeniu prawnym powinny być dokonywane w sposób wyraźny i transparentny pod rygorem uznania ich za nieobowiązujące.

§ 9 Inne zobowiązania

 1. Strony wyłączają możliwość regulowania zobowiązań w formie potrącenia.

 2. Niedopuszczalna jest cesja zobowiązań wynikających z umowy. Nie dotyczy to cesji windykacyjnej, t.j. cesji zobowiązania Usługodawcy względem Usługobiorcy mającej na celu ściągniecie tej kwoty przez podmiot trzeci.

 3. Wyjątkiem od zasady trwałości podmiotowej stron stosunku zobowiązaniowego określonego w ustępie poprzednim jest przypadek przekształcenia Usługobiorcy, przystąpienia przez niego do spółki cywilnej, przeniesienia własności jego przedsiębiorstwa, jeśli pozostaje on nadal w takiej sytuacji faktycznej że będzie wykonywać działalność pod nową formą prawną. W takiej sytuacji, informuje on Usługodawcę o zmianie formy prawnej. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od momentu zawiadomienia. Informacja o zmianach formy prawnej prowadzonej działalności może być wysłana przed zmianą lub po zmianie nie wcześniej i nie później niż dwa miesiące od dokonanych zmian pod rygorem utraty uprawnienia do przeniesienia umowy na nową formę prawną.

§ 10 Informacje poufne

 1. Strony zgodnie zobowiązują się do zachowania pełnej poufności i tajemnicy handlowej w zakresie informacji uzyskiwanych w toku realizacji Umowy sprzedaży i wzajemnej współpracy. W szczególności za tajemnicę handlową Strony uznają informacje gospodarcze, finansowe, personalne.

 2. Strony oświadczają zgodnie ustalając, że niniejsze zobowiązanie wiąże Strony bezterminowo również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

 3. W przypadku zawarcia wcześniejszej umowy poufności, jej postanowienia mają zastosowanie i pierwszeństwo.

§ 11 Prawa Autorskie

 1. Strony oświadczają, że przedmiot usług mogą stanowić indywidualne rozwiązania objęte przedmiotem ochrony właściwych dla praw autorskich jako dzieła. Dzieła te są oryginalne i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, oraz są wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Usługodawcę na jakąkolwiek odpowiedzialność z tego tytułu.

 2. Niniejsza umowa nie przenosi na Usługodawcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych.

 3. Niniejsza klauzula nie dotyczy licencji udzielanych przez dostawców oprogramowania. Licencje takie udzielane są na zasadach określanych przez producenta danego rozwiązania programowego.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługobiorca.

 2. Dane zbierane są w celu realizacji umowy, a zakres zbieranych danych obejmuje dane takie jak: imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, firmę i siedzibę, adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, numer dowodu osobistego, PESEL. Dane te umożliwią podejmowanie czynności związanych z realizacją umowy, w szczególności wystawianie faktur VAT, prowadzenie korespondencji w sprawach dotyczących umowy, składanie oświadczeń woli i wiedzy przez strony umowy.

 3. Usługodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania.

 4. W przypadku, gdyby dane osobowe miałyby być przetwarzane, gdyby stało się to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora albo odbiorców danych, Usługodawcy przysługuje prawo do:

  1. wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach sprzecznych z celem umowy, a zwłaszcza marketingowo.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszych OWŚUI.

 2. Niezgodność z prawem, nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień zawartych w OWSUI nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień OWS oraz na stosowanie innych postanowień.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stronami zostaje poddane prawu polskiemu i sądowi właściwemu miejscowo dla Sądu Rejonowego Warszawy Śródmieścia.

 4. Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem ………. r.

Załączniki:

 1. Cennik
 2. Personel