OGÓLNE WARUNKI
ŚWIADCZENIA USŁUG INFORMATYCZNYCH
Do stosowania tylko w obrocie B2B

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Informatycznych, zwane dalej „OWŚUI” określają szczegółowe wzajemne zobowiązania Stron umów konserwacji systemu informatycznego, polegających w szczególności na pozostawaniu w gotowości i świadczenia usług wsparcia informatycznego w określonych okresach rozliczeniowych. Niniejszy wzorzec umowy został wprowadzony do stosowania dnia ….. oraz został zamieszczony na stronie internetowej Usługobiorcy www.wawnet.pl

Usługobiorcą i podmiotem wprowadzającym niniejszy wzorzec jest Filip Mielniczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TAMIEL z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Polna 1, 55-120 Oborniki Śląskie, posługujący się nr NIP nr 915-10415-56, REGON 932853110.

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszych OWŚUI użyte zostały poniższe pojęcia, rozumie się przez nie:

  1. Usługa Konserwacji, UK – oznacza czynność faktyczną polegającą na świadczeniu usługi informatycznej w danym Okresie Rozliczeniowym. Oznacza także usługę pozostawania w gotowości do świadczenia usługi informatycznej.

  2. Okres Rozliczeniowy, OR – oznacza okres ustalony przez Strony po jakim następuje podliczenie wszystkich usług informatycznych wyświadczonych na rzecz Usługodawcy.

  3. System Informatyczny, SI – połączony zespół sprzętu komputerowego Usługodawcy wraz z oprogramowaniem, usługami zewnętrznymi dostawców rozwiązań informatycznych, jak i urządzenia peryferyjne, niezbędne do przedsięwzięć wykonywanych przez Usługodawcę, bez względu na rozmiar skomplikowania.

  4. Awaria – prawidłowo zgłoszone zdarzenie powodujące obowiązek reakcji Usługobiorcy, a skutkujące wadliwym funkcjo